Zavřít

Provozní řád

Provozní řád

I.

Každý klient i návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem studia GYM PERMONÍK. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, kurzu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil/a, a zavazuje se jej plně dodržovat a respektovat daná pravidla.

II.

Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.gympermonik.cz nebo čitelně viditelný na recepci. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor studia GYM PERMONÍK a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Studio GYM PERMONÍK je otevřeno dle aktuálně platného rozvrhu, jenž je uveden na webových stránkách www.gympermonik.cz pod záložkou rezervace, vždy 30 min před lekcí.

IV.

Účast na lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách www.gympermonik.cz. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to e-mailem, SMS zprávou nebo na Facebooku.

V.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v šatnách, které jsou situovány mimo prostor určený ke cvičení. Při odchodu ze šaten musí návštěvník celkově vyklidit šatní skříňku tak, aby byla prázdná a čistá. Po dobu své návštěvy v prostorech studia je také zodpovědný za klíč i šatní skříňku. Při ztrátě klíče, či poškození zámku je účtován poplatek 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené ve skříňce (osobní doklady, peníze, platební karty, klíče, mobilní telefony, notebooky, cennosti, šperky a jiné). V případě odcizení či ztráty osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VI.

Každý klient je povinen řídit se pokyny lektora a personálu. Vstup do prostorů je povolen pouze bez obuvi, pro odložení obuvi je zřízená vstupní část prostorů nebo v šatních skříňkách. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmíte ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat a ničit prostory.

VII.

Klienti využívají veškeré vybavení i zařízení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou klienti obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení prostoru.

VIII.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj stav. Studio GYM PERMONÍK nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý návštěvník je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V případě nedodržení, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Lékárnička první pomoci je k dispozici na recepci studia.

IX.

Po ukončení lekce musí každý účastník po sobě uklidit vypůjčené pomůcky na místo určené. Vybavení, které klient používá je povinen po skončení lekce vydezinfikovat příslušným prostředkem, který je v sále k dispozici.

X.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem studia a dbát na dodržování pořádku a řádu ve všech prostorech.

V prostorech je přísně zakázáno:
  • - kouřit
  • - požívat psychotropní či omamné látky
  • - požívat před lekcí alkoholické nápoje.
XI.

Kola a koloběžky je klient povinen odkládat na určené místo, tedy venku vedle hlavního vchodu na k těmto účelům sloužící stojan na kola. Klient je povinen parkovat osobní auto v okolí budovy na veřejných místech určených k parkování. Prosíme klienty, aby nepoužívali vyvýšená parkovací místa nad budovou, jež jsou primárně určena pro stálé obyvatele budovy.

XII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku studia a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád studia GYM PERMONÍK je platný od 2. 1. 2023.